ENSHEIM Homepage


4.6 Büttenreden auf Ensemma Pladd


1. Honndwärrgapäch. (Handwerkerpech, 1976)

Von Paul Glass

De Daa erwachd, die Sunn, die schinnd
soo aarich hell, ma wärrd ball blind.
Doch onn dodämm sällich scheene Morje
honn Knoddels aarich grooße Sorje.
Denn uff iehrem Lokus isch de Siffong vaschdobbd,
voor ludda Raasch hadd de Babbe de Riddo varobbd
unn medda Mermitt de Plaffo vaschommerierd
unn a noch die Lommberie medd Fuußdridde draggdierd.
Ändlich willa ruijch, riefda de Poodche oon,
er soll de Siffong fligge kumme, dullamm soon.

Däärsällich dabba in de Kammjong schbringd,
e Schdurme druff er ball um sinn Lääwe ringd,
denn uff da Schoossee, die wo pättschnaß,
hadd de Konduggdeer nurre e peedche Schbaß!
Wäll de Kammjong in de Schooseegraawe schlimmadd,
woruff er aarich isch zerdrinmadd!
De Poodche schdedd gonnz valolladd uff da naß Schoossee
im dichde Rään unn oohne Parabbelee.
Dässwää isch's aa gar känn Wunna,
dass sinn Jubbe naß wärrd unn aa's Schillee drunna.
Dolla halla Gligg unn härrds ball brumme,
doo dudd e Mussjee umme Velozipee kumme.
Däär helldne medd in de näggschde Ort,
schunn ball ischa beij Knoddels uffem Abord.

Dort dulla da Siffong medd Fissääl fligge,
doch beijm Ussprowiere fliehd dass Ding in tousend Schdigge.
Dass bringd Knoddels Babbe willa in Raasch,
er helld dänne Poodegießa omm Kopp unn omm Arsch
unn dudd'ne druss uff's trottwaa blagge,
dass gitt Bollaue unn aa blooe Blagge.

Knoddels dunne drin uffs Schesslong lehje,
de Doggda muß kumm unn dämm noch e Schnatze nääje
eSchdiggelche unnahalb vumm Knie.
Derwill dellefonierd die Madomm medda Schonndarmerie.
Glichdruff härrd ma druss e Beijsiggel quietsche und knarre,
de Schonndarm kimmd medd schdigga neijnzich Sache,
schdeijd dabba ab, gedd ninn ins Huss,
unn helld den Niggudd vunn Peedche selwa russ,
dudd dännesäll in de Bolles hugge,
dort dudd däärsäll jetzt uss da Wesch dumm gugge.

(Erstveröffentlicht in der Saarbrücker Zeitung vom 27.03.1976)


Literaturtip: Paul Glass: Ensemma Platt. Der Wortschatz der Ensheimer Mundart. 2 Bände. Ensheim 1975 und 1976 (= Ensheimer Wörterbuch, Bd. 1 und 2)

Paul Glass: 'S dudd Hei|gawwele rääne!" Redensarten, Sprüche und Spezialausdrücke in der Mundart von Ensheim-Saar. Fichtenberg 1999 [Kostenlose Online-Version]


Anfang | Mundart-Auswahlseite | Inhaltsverzeichnis Nächstes Kapitel


© Paul Glass 1997 - 2015 ff

Update: 11.12.2015